• 6817 |
  • 1398/03/05 |
  • 10:53

بدگمانی شاه حتی به نزدیک‌ترین افراد خود!

... دوستم رسول پرویزی آخر وقت دیشب تلفن کرد که بگوید بی‌بی‌سی در برنامه زبان فارسی‌اش سخت از خانواده من تجلیل کرده است. نمی‌توانم تصور کنم چرا؟ و با توجه به عمق بدگمانی شاه، نگرانم چطور این خبر را به او بدهم. در حال حاضر بخت با من است که شاه به من اعتماد دارد و به من بیش از هر کس دیگری مرحمت دارد؛ به همین جهت است که از خبر پرویزی دلخورم...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

دوشنبه، 14 آبان 1352

«... دوستم رسول پرویزی آخر وقت دیشب تلفن کرد که بگوید بی‌بی‌سی در برنامه زبان فارسی‌اش سخت از خانواده من تجلیل کرده است. نمی‌توانم تصور کنم چرا؟ و با توجه به عمق بدگمانی شاه، نگرانم چطور این خبر را به او بدهم. در حال حاضر بخت با من است که شاه به من اعتماد دارد و به من بیش از هر کس دیگری مرحمت دارد؛ به همین جهت است که از خبر پرویزی دلخورم... دست آخر، موضوع را صریحا در طول شرفیابی‌ام گزارش دادم و اضافه کردم که پرویزی پیشنهاد می‌کند احمقی را که مسئول چنین برنامه‌ای است پیدا کنیم. ابدا مطمئن نیستم که این واکنش بدگمانی شاه را کاهش داده باشد...»1

 

محمدرضا پهلوی پس از بازگشت از یک سفر در فرودگاه مهرآباد

شماره آرشیو: 3378-1-924ر

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج2، تهران، طرح نو،‌ چاپ اول، بهار 1371، ص523.  

چاپ خبر