• 6773 |
  • 1398/02/23 |
  • 10:26

عوام‌فریبی‌های اشرف و صداقت شمس، ‌خواهران شاه!

شرفیابی... صحبت به مسائل خانوادگی کشانده شد و شاه گفت: "به خواهرم اشرف بگویید که یا می‌تواند تا دلش می‌خواهد خود را وقف امور خیریه کند و از این مسخره‌بازی‌های تبلیغاتی برای خودش دست بردارد، که در این صورت من آماده‌ام از او حمایت کنم، ‌یا اینکه به همین کارهایش ادامه دهد و پای مرا به وسط نکشاند...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

چهارشنبه، 21 شهریور 1352

«شرفیابی... صحبت به مسائل خانوادگی کشانده شد و شاه گفت: "به خواهرم اشرف بگویید که یا می‌تواند تا دلش می‌خواهد خود را وقف امور خیریه کند و از این مسخره‌بازی‌های تبلیغاتی برای خودش دست بردارد، که در این صورت من آماده‌ام از او حمایت کنم، ‌یا اینکه به همین کارهایش ادامه دهد و پای مرا به وسط نکشاند. اصلا از کارهای او سر در نمی‌آورم... خواهرم شمس مقداری از زمین‌هایش را فروخته و زندگی پرتجملی برای خودش به‌راه انداخته است. مجلل‌ترین کاخ‌ها را دارد و مرفّه‌ترین زندگی را می‌کند، با وجود این کسی از او دلگیر نیست؛ چون کاملا در مورد خواست‌هایش صداقت داشته است."»1

 

دورنمایی از یک جشن در منزل شمس پهلوی

شماره آرشیو: 99-124پ

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 499.

چاپ خبر