• 6767 |
  • 1398/02/21 |
  • 16:25

کمبود کالاهای اساسی در زمان اعلیحضرت!

... سر شام موضوع صحبت کمبود بعضی از کالاهای اساسی بود، که شاه عقیده دارد مردم باید یاد بگیرند بدون آنها زندگی کنند.

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

شنبه، 24 شهریور 1352

«... سر شام موضوع صحبت کمبود بعضی از کالاهای اساسی بود، که شاه عقیده دارد مردم باید یاد بگیرند بدون آنها زندگی کنند.»1

 

شماره آرشیو: 3656-124پ

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 501.

چاپ خبر