• 6713 |
  • 1398/02/02 |
  • 00:29

خیمه‌شب‌‌بازی‌های سیاسی زمان شاه!

... نخست‌وزیر سیاست‌مداری به نام ناصر عامری را به مقام رهبری حزب مردم منصوب کرده است. در ایران، جناح مخالف بدین ترتیب به‌وجود می‌آید؛ یعنی اینکه رهبری‌اش در مشورت با حزب دولتی، به قول خود رقیب، انتخاب می‌شود؛ البته که انتصاب به شکل دیگری به‌ خورد مردم داده می‌شود...

جمعه، 1 تیر 1352

«... نخست‌وزیر سیاست‌مداری به نام ناصر عامری را به مقام رهبری حزب مردم منصوب کرده است. در ایران، جناح مخالف بدین ترتیب به‌وجود می‌آید؛ یعنی اینکه رهبری‌اش در مشورت با حزب دولتی، به قول خود رقیب، انتخاب می‌شود؛ البته که انتصاب به شکل دیگری به‌ خورد مردم داده می‌شود...»1

 

محمدرضا پهلوی هنگام ملاقات با جمعی از اعضای کمیته مرکزی حزب مردم (سال 1352)‌

شماره آرشیو: 931-4ع

 

ناصر عامری؛ وی به دستور شاه در تاریخ 6 دی سال 1353، از سمت دبیرکلی حزب مردم عزل و اخراج گردید و پس از آن نیز در تاریخ 10 بهمن همان سال در یک سانحه رانندگی مشکوک در جاده رشت کشته شد

شماره آرشیو: 3259-5ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 475.

چاپ خبر