• 6676 |
  • 1398/01/17 |
  • 14:58

شرفیابی رئیس اینتلیجنس سرویس و دیدگاه اعلیحضرت نسبت به مقام زن!

شرفیابی... گزارشی درباره سر موریس اولفید،‌ رئیس اینتلیجنس‌سرویس انگلیس که قرار است به‌زودی برای شرفیابی به تهران بیاید، تقدیم و اشاره کردم که نامبرده متأهل نیست. شاه گفت: "چقدر خوشبخت است" که ما را به موضوع همیشگی زنان کشاند... . شاه گفت: "من اطمینان دارم که مردان غیرمتأهل از مردان متأهل بیشتر عمر می‌کنند...

جمعه 9 آذر 1352

«شرفیابی... گزارشی درباره سر موریس اولفید،‌ رئیس اینتلیجنس‌سرویس انگلیس که قرار است به‌زودی برای شرفیابی به تهران بیاید، تقدیم و اشاره کردم که نامبرده متأهل نیست. شاه گفت: "چقدر خوشبخت است" که ما را به موضوع همیشگی زنان کشاند... . شاه گفت: "من اطمینان دارم که مردان غیرمتأهل از مردان متأهل بیشتر عمر می‌کنند. آنها عمرشان درازتر و موفق‌تر است؛ چون از حداقل نیمی از نگرانی‌هایی که ما مردان زن‌دار دچار آن هستیم معاف‌اند". من پاسخ دادم: "مطمئنا مقصود اعلیحضرت سه‌چهارم است نه نصف". شاه در تأیید گفت: "کاملا درست است. فقط فکر عدم آزادی‌ای را که ما مردان باید متحمل آن شویم بکنید".»1

 

محمدرضا پهلوی در سال 1352

شماره آرشیو: 5857-7ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 535.

چاپ خبر