• 6656 |
  • 1398/01/07 |
  • 01:52

دستور اعلیحضرت و ریشه‌کنی کاج‌های کهن‌سال!

... اخیرا‌ شاه پیشنهاد کرده است که به جای اینکه فقط درخت کاج کاشته شود، هر کجا ممکن است، درخت چنار و سایر انواع درختان زیباتر جایگزین شود؛ درنتیجه، مقامات در نقاط مختلف خراسان اینک در این فکرند که کاج‌های کهن را از ریشه درآورند،‌ که حاصل آن باقی گذاشتن بیابان برهوت است...

یکشنبه 8 دی 1353

«... اخیرا‌ شاه پیشنهاد کرده است که به جای اینکه فقط درخت کاج کاشته شود، هر کجا ممکن است، درخت چنار و سایر انواع درختان زیباتر جایگزین شود؛ درنتیجه، مقامات در نقاط مختلف خراسان اینک در این فکرند که کاج‌های کهن را از ریشه درآورند،‌ که حاصل آن باقی گذاشتن بیابان برهوت است. این موضوع را در شرفیابی صبحگاهی گزارش دادم. شاه خیلی ناراحت شد و گفت باید از وزیر کشاورزی بپرسم آیا کارمندان وزارت‌خانه‌اش به‌کلی از مرحله پرت هستند؟»1

 

منصور روحانی قزوینی، وزیر آب و برق و وزیر کشاورزی و منابع طبیعی (1342-1356)

شماره آرشیو: 1001-77968ر

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، صص 646ـ647.

چاپ خبر