• 6651 |
  • 1398/01/05 |
  • 18:03

ایز گم کردن اعلیحضرت!

شهبانو برای افتتاح کنگره پزشکی به رامسر پرواز کرد. در غیاب او شاه و من،‌ قبل از بازدید از دستگاه‌های چاپ جدید اطلاعات در ساعت 6/5، دو نفری به یک «پیک‌نیک مخصوص» رفتیم. اما ظهر به من خبر دادند که ملکه دو ساعت زودتر از موقعی که قرار بود،‌ باز می‌گردد...

شنبه 21 شهریور 1349

«شهبانو برای افتتاح کنگره پزشکی به رامسر پرواز کرد. در غیاب او شاه و من،‌ قبل از بازدید از دستگاه‌های چاپ جدید اطلاعات در ساعت 6/5، دو نفری به یک «پیک‌نیک مخصوص» رفتیم. اما ظهر به من خبر دادند که ملکه دو ساعت زودتر از موقعی که قرار بود،‌ باز می‌گردد. به شاه گفتم ممکن است اظهار علاقه کند همراه ما به اطلاعات بیاید، ولی شاه گفت: بعید به نظر می‌رسد و ما به کارمان ادامه دادیم. در این فاصله طبعا‌ ملکه تصمیم گرفت به ما ملحق شود،‌ ولی هرچه کرد موفق نشد هیچ‌کدام از ما را تلفنی پیدا کند. خوشبختانه چون من گوش به زنگ بودم، ‌به هر ترتیبی بود،‌ شاه را چند دقیقه زودتر از ملکه به اطلاعات رساندم. شانس آوردیم،‌ اما مطمئنم بو برده بود که خبری بوده،‌ ولی نتوانست از قضیه سر در بیاورد.»1

 

محمدرضاشاه به اتفاق فرح پهلوی و رضا پهلوی در بازدید از موسسه اطلاعات

شماره آرشیو: 4528-7ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیراسدالله علم)، ج 1، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 265.

چاپ خبر