• 6629 |
  • 1397/12/25 |
  • 08:27

تنها چاره کارساز برای مسئولیتهای خطیر اعلیحضرت!

درباره دوستان مؤنث مختلف گپ زدیم. گفت که چقدر تعجب می‌کند که می‌بیند زنانی که ملاقات می‌کند روز‌به‌روز از زیبایی‌شان کاسته می‌شود. من گفتم علتش این است که هر چه مسن‌تر می‌شود ارضای سلیقه‌اش دشوارتر می‌شود. فورا‌ از جسارت خودم متأسف شدم، اما شاه آن را به خنده برگزار کرد و گفت شاید هم حق با من باشد...

دوشنبه، 16 تیر 1354

«درباره دوستان مؤنث مختلف گپ زدیم. گفت که چقدر تعجب می‌کند که می‌بیند زنانی که ملاقات می‌کند روز‌به‌روز از زیبایی‌شان کاسته می‌شود. من گفتم علتش این است که هر چه مسن‌تر می‌شود ارضای سلیقه‌اش دشوارتر می‌شود. فورا‌ از جسارت خودم متأسف شدم، اما شاه آن را به خنده برگزار کرد و گفت شاید هم حق با من باشد... گفت: "با وجود همه اینها اگر این سرگرمی را هم نداشتم به‌کلی داغان می‌شدم." من در تأیید گفتم که همه مردانی که مسئولیتهای خطیر به‌عهده دارند نیاز به نوعی سرگرمی دارند و به‌عقیده من مصاحبت جنس لطیف تنها چاره کارساز است. بدون چنین مشغولیتهایی مردان خشن می‌شوند...»1

 

شماره آرشیو: 125104-275م

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 683.

چاپ خبر