• 6554 |
  • 1397/11/28 |
  • 22:34

کارکرد رسانه‌های انگلیسی از نظر محمدرضا پهلوی!

شرفیابی. شاه سرحال بود. سیاست جدیدش در مشارکت کارگران در سهام کارخانه در داخل و خارج با موفقیت توأم بود. مطبوعات انگلستان به خصوص خیلی ابراز احساسات کردند، مخصوصاً "اکونومیست"...

شنبه،‌ 30 اردیبهشت 1351

«شرفیابی. شاه سرحال بود. سیاست جدیدش در مشارکت کارگران در سهام کارخانه در داخل و خارج با موفقیت توأم بود. مطبوعات انگلستان به خصوص خیلی ابراز احساسات کردند، مخصوصاً "اکونومیست". شاه گفت،‌ "همان‌طور که گفته بودی، انگلیس‌ها خیلی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند نتیجه‌اش همین تغییر لحن اکونومیست است که قبلاً با هر کاری ما می‌کردیم مخالفت می‌ورزید. و این بهترین شاهد این مدعاست که دولت انگلستان سر نخ همه کارها را در دست دارد؛ با یک کلام حرف سفیرشان، تمام مطبوعات‌شان در تعریف ما سر و دست می‌شکنند"»1

 

پیشخان مطبوعات خارجی در کتابفروشی و بنگاه مطبوعاتی

شماره آرشیو: 87-137ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج1، تهران، طرح نو،‌ چاپ اول، بهار 1371، ص339.

چاپ خبر