• 6547 |
  • 1397/11/24 |
  • 15:31

کارگزاران امین و لایق نظام شاهنشاهی!

[شاه گفت]: ... مایل است در روز اول سفر نیکسون خصوصی با او ملاقات کند. کیسینجر می‌تواند در ملاقات بعدی حضور داشته باشد. شاه خواسته که فقط یک منشی اجازه حضور داشته باشد که یادداشت بر دارد،‌ که حتی از آن هم می‌شود صرف‌نظر کرد،‌ مشروط بر این که کیسینجر شخصاً‌ یادداشت‌ها را بنویسد...

پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1351

[شاه گفت]: «... مایل است در روز اول سفر نیکسون خصوصی با او ملاقات کند. کیسینجر می‌تواند در ملاقات بعدی حضور داشته باشد. شاه خواسته که فقط یک منشی اجازه حضور داشته باشد که یادداشت بر دارد،‌ که حتی از آن هم می‌شود صرف‌نظر کرد،‌ مشروط بر این که کیسینجر شخصاً‌ یادداشت‌ها را بنویسد. واقعاً‌ که شاه چه اعتمادی به نخست‌وزیر و وزیر خارجه‌اش دارد!

... سر شام نخست‌وزیر به من گفت که تا ساعت سه صبح مشغول رقص و پای‌کوبی با هنرپیشه‌هایی بوده که برای مراسم فستیوال آمده بودند. گفتم،‌ "خوشا به حالتان"...»1

 

امیرعباس هویدا نخست‌وزیر،‌ عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه و حمید رهنما وزیر اطلاعات و جهانگردی کابینه هویدا

شماره آرشیو: 1-2529-288م

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج1، تهران، طرح نو،‌ چاپ اول، بهار 1371، ص330.

چاپ خبر