• 6544 |
  • 1397/11/24 |
  • 11:35

علاقمندی‌های شاه!

شرف‌یابی دو ساعت طول کشید. رویدادهای مختلف را گزارش دادم و اشاره کردم که دیدار قریب‌الوقوع شاه از آمریکا باید با شکوه و تشریفات هر چه تمام‌تر صورت گیرد. ادامه دادم، "به سفیر آمریکا پیشنهاد کردم که شاید بی‌مناسبت نباشد که رئیس جمهورشان در آخرین شب اقامت اعلیحضرتین در ضیافتی در سفارت ما شرکت کند...

پنجشنبه‌، 17 خرداد 1352

«شرف‌یابی دو ساعت طول کشید. رویدادهای مختلف را گزارش دادم و اشاره کردم که دیدار قریب‌الوقوع شاه از آمریکا باید با شکوه و تشریفات هر چه تمام‌تر صورت گیرد. ادامه دادم، "به سفیر آمریکا پیشنهاد کردم که شاید بی‌مناسبت نباشد که رئیس جمهورشان در آخرین شب اقامت اعلیحضرتین در ضیافتی در سفارت ما شرکت کند. شاه به تندی گفت، "این مزخرفات "بی‌مناسبت نباشد،" یعنی چی؟ چرا آن را در لفافه می‌گذارید. نیکسون ناچار است شرکت کند و بحثی هم ندارد. "البته که حق کاملاً‌ با ایشان است. چندین بار به موضوع برگشت و مرا به خاطر ضعفم سرزنش کرد. خوشبختانه توانستم نامه‌ای را از یک خانم جوان جذاب به او بدهم که تا حدی دلش را به‌دست آورد...»1

 

محمدرضا و فرح پهلوی به اتفاق نیکسون و همسرش در بالکن کاخ سفید

شماره آرشیو: 70-11ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج2، تهران، طرح نو،‌ چاپ اول، بهار 1371، صص468ـ469.

چاپ خبر