• 6531 |
  • 1397/11/17 |
  • 16:15

رقابت آدم‌های ایکس برای جلب نظر اعلیحضرت!

شرفیابی. برنامه سفر انگلستان را گزارش دادم و پرسیدم مایل است چه کسانی در التزام رکاب باشند. گفت "چند امیر مطلع در امور نیروی دریایی،‌ دکتر ایادی و یکی دو پیش‌خدمت." قبل از ترک او گفتم من شخصاً‌ تا ژنو همراهی‌اش می‌کنم،‌ چون لازم است کسی آنجا باشد و بر امور نظارت کند. گفت "هر جور که دلت می‌خواهد. البته لازم است که تو در ژنو مراقب اوضاع باشی."

سه‌شنبه، 12 اردیبهشت 1351

«شرفیابی. برنامه سفر انگلستان را گزارش دادم و پرسیدم مایل است چه کسانی در التزام رکاب باشند. گفت "چند امیر مطلع در امور نیروی دریایی،‌ دکتر ایادی و یکی دو پیش‌خدمت." قبل از ترک او گفتم من شخصاً‌ تا ژنو همراهی‌اش می‌کنم،‌ چون لازم است کسی آنجا باشد و بر امور نظارت کند. گفت "هر جور که دلت می‌خواهد. البته لازم است که تو در ژنو مراقب اوضاع باشی." البته بسیار دلم می‌خواست که او را تا لندن همراهی کنم. من عاشق آن شهر و، تمام آداب و تشریفات و عشق‌شان به اسب هستم، ولی از مدت‌ها پیش تصمیم گرفته بودم که هرگز از شاه تقاضای شخصی نکنم،‌ حتی برای همراهی کردنش در سفر...

 

دستور داد به "ایکس" یادآوری کنم که هر بار با زنی تماس می‌گیرد، به دولّو گزارش بدهد و نه مستقیماً  به خود او. معنی این پیام را درک نکردم و او در توضیح گفت "می‌دانی، آدم‌های "ایکس" برای جلب نظر من بیش از حد خوش‌خدمتی می‌کنند و در مواقعی برای انجام خدمات غیراخلاقی‌شان با هم رقابت می‌کنند که امتیاز بیش‌تری بگیرند..."»1

 

محمدرضا و فرح پهلوی،‌ عبدالکریم ایادی و امیرهوشنگ دولو و دیگران در یک میهمانی

شماره آرشیو: 1-2732-288م

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج1، تهران، طرح نو،‌ چاپ اول، بهار 1371، صص332ـ333.

چاپ خبر