• 6486 |
  • 1397/11/03 |
  • 15:54

استفاده بهینه اعلیحضرت از غیبت ملکه!

شهبانو امروز ظهر به اتفاق مادرشان برای یک سفر ده‌روزه غیر رسمی عازم شوروی شدند. شام با اعلیحضرت تنها بودم. من فقط برای شام ماندم،‌ ولی باید بگویم او خیلی خوب می‌داند از غیبت ملکه چگونه استفاده کند.

سه‌شنبه،‌ 10 آذر 1349

«شهبانو امروز ظهر به اتفاق مادرشان برای یک سفر ده‌روزه غیر رسمی عازم شوروی شدند. شام با اعلیحضرت تنها بودم. من فقط برای شام ماندم،‌ ولی باید بگویم او خیلی خوب می‌داند از غیبت ملکه چگونه استفاده کند.»1

 

فرح پهلوی در حاشیه یک مراسم در کاخ کرملین

شماره آرشیو: 1-64618-275م

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیراسدالله علم)، ج1، تهران، طرح نو،‌ چاپ اول، بهار 1371، ص42.

چاپ خبر