• 6462 |
  • 1397/10/26 |
  • 16:39

سیستم نظام شاهنشاهی محمدرضا پهلوی

شرفیابی... شاه گفت که فکر کرده مشاورین مخصوصی استخدام کند تا در مورد موضوع‌های مختلف با آنها مشورت کند. گفتم،‌ "از زمانی که وزیر دربار شده‌ام‌،‌ تاکنون متجاوز از 10 بار این پیشنهاد را کرده‌ام. با مد نظر گرفتن موقعیت خطیر و مسئولانه اعلیحضرت،‌ دستورهایی که صادر می‌شود بلافاصله به مرحله اجرا در می‌آید و من از مدت‌ها پیش،‌ لازم دیده بودم به خصوص در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی، پیش از آن که اعلیحضرت دستور چاره‌ناپذیری اتخاذ کنند،‌ مطالب مورد بررسی متخصصین قرار بگیرد...

یکشنبه 10 اردیبهشت 1351

«شرفیابی... شاه گفت که فکر کرده مشاورین مخصوصی استخدام کند تا در مورد موضوع‌های مختلف با آنها مشورت کند. گفتم،‌ "از زمانی که وزیر دربار شده‌ام‌،‌ تاکنون متجاوز از 10 بار این پیشنهاد را کرده‌ام. با مد نظر گرفتن موقعیت خطیر و مسئولانه اعلیحضرت،‌ دستورهایی که صادر می‌شود بلافاصله به مرحله اجرا در می‌آید و من از مدت‌ها پیش،‌ لازم دیده بودم به خصوص در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی، پیش از آن که اعلیحضرت دستور چاره‌ناپذیری اتخاذ کنند،‌ مطالب مورد بررسی متخصصین قرار بگیرد. "شاه گفت،" خوب هدف دولت و سازمان برنامه هم همین است. "یادآوری کردم که در حال حاضر هر وزیر دستوراتش را مستقیماً‌ از شاه دریافت می‌کند. و هنگامی که چنین دستوراتی صادر شد وزیر مورد نظر طبعاً‌ جنبه‌های وسیع‌تر سیاست دولت را ندیده می‌گیرد. در بسیاری موارد،‌ این عمل سبب شده است که هماهنگی سیاست کلی به شدت از هم‌گسیخته شود. نیاز مبرمی به مقامی نظم دهنده وجود دارد،‌ که بهتر است در دفتر مخصوص هم کار کند. ولی شاه به هیچ عنوان زیر بار نمی‌رفت و رک و پوست کنده از من پرسید،‌ "آیا هرگز کسی در مورد تمام کارهای مهمی که برای این مملکت کرده‌ام به من نظر مشورتی داه است؟" گفتم، "البته خیر،‌ اما مسائلی که امروزه با آنها سر و کار دارید دارای پیچیدگی‌های فنی بیشتری است. هیچ‌کس به تنهایی نمی‌تواند یک تنه از پس آنها برآید. آخر چرا مردی مثل نیکسون خودش را در جمعی از مشاورین مخصوص محاصره کرده است؟" پاسخی نداد...»1

 

محمدرضا و فرح پهلوی در حاشیه شرکت در نشست مقامات کشور در سازمان برنامه

شماره آرشیو: 640-4513ش

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج1، تهران، طرح نو،‌ چاپ اول، بهار 1371، صص 330ـ331.

چاپ خبر