• 6400 |
  • 1397/10/02 |
  • 14:48

ضعف اخلاقی محمدرضا پهلوی و جدایی از فوزیه!

محمدرضا شاه نیز در آن موقع بسیار جوان بود و از ملکه فوزیه (خواهر فاروق پادشاه مصر) نیز تا حدی زده شده بود و با ضعفی که اساساً‌ در او نسبت به زن وجود دارد و مورد تصدیق مطلعین است به سوی این و آن هم کشیده می‌شد و این خود یکی از علل قطع کامل رابطه زوجیت او با فوزیه گردید.

«محمدرضا شاه نیز در آن موقع بسیار جوان بود و از ملکه فوزیه (خواهر فاروق پادشاه مصر) نیز تا حدی زده شده بود و با ضعفی که اساساً‌ در او نسبت به زن وجود دارد و مورد تصدیق مطلعین است به سوی این و آن هم کشیده می‌شد و این خود یکی از علل قطع کامل رابطه زوجیت او با فوزیه گردید.1»

 

محمدرضا پهلوی به اتفاق همسرش فوزیه و شهناز پهلوی در نیمه اول سال 1320 در کاخ سعدآباد

شماره آرشیو: 1-5815-7ع

1. ابوالحسن عمیدی‌ نوری،‌ یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به کوشش: مختار حدیدی ـ جلال فرهمند،‌ ج2،‌ تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، ص184.

چاپ خبر