• 6353 |
  • 1397/09/19 |
  • 09:25

فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 69 و 70 (بهار و تابستان 1393)

فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال هجدهم٬ شماره شصت و نهم و هفتادم، بهار و تابستان 1393

فهرست


مقالات
«واقعه الله‌داد و معمای یهودیان مخفی مشهد/ عبدالله شهبازی.........................................................5
بازتاب «قرارداد گلستان» در منابع ایرانی / سیروس سعدوندیان.........................................................27
علی‌اصغر امیرانی و مجله خواندنیها در آئینه خاطرات و اسناد/ مظفر شاهدی ............................55
ماجرای انتحار علی‌اکبر داور/ محمدحسن پورقنبر.................................................................................113
نقدی بر عملکرد وزارت خواربار در ایران/ عباس نوروزی ............................................................. 145
هویدا و رقابتهای پنهان/ نیلوفر کسری ............................................................................................ 183


گفت‌وگو و خاطرات
خاندان امین‌الدوله و دکتر علی امینی از زبان ایرج امینی/ مرتضی رسولی‌پور .........................215


اسناد
اسناد لشکر شمال غرب در جریان اشغال متفقین (بخش اول) / رزیتا میری ................................261
عمارت مسعودیه / جلال فرهمند ...........................................................................................................................349

چاپ خبر