• 6313 |
  • 1397/09/17 |
  • 09:36

فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 32 (زمستان 1383)

فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال هشتم٬ شماره سی و دوم، زمستان 1383

فهرست مطالب

 

 مقالات

تأملى در کودتاى 1299 / سید مصطفى تقوى···  44-5

تأثیرات باستانگرایى بر معمارى دوره پهلوى اول /دکتر مصطفى کیانى···  70-45

لازاریستها در چهارباغ /حسین احمدى···  83-71

نظریه و کاربست تاریخ در دنیاى پست مدرن (3) / نوشتة کیت جنکینز؛ ترجمة حسینعلى نوذرى···  116-85

رجال پهلوى / فاطمه معزّى···  141-117

 

 گفتگو و خاطرات

با بنى‏فاطمه دربارة عزاى عزیز فاطمه(س) / گفت و گو: موسى فقیه‏حقانى···  168-143

از مجلة یادگار تا چهره‏هاى ماندگار (2) / گفت و گو: مرتضى رسولى···  220-169

 

 اسناد

کودتاى سفید (2)؛ (اسنادى از اصلاحات ارضى) / جلال فرهمند···  280-221

هیئتهاى مذهبى به روایت تصویر؛ هیئت بنى‏فاطمه / موسى فقیه‏حقانى···  299-281

 

 گزارش

قفقاز / افسانه تندرو ···  302-301

چاپ خبر