• 6128 |
  • 1397/07/18 |
  • 11:24

بازداشت هویدا به روایت برادرش!

...تلفنی با فریدون هویدا صحبت کردم و از او شنیدم که: گر چه تقریباً هر شب به ملاقات والاحضرت اشرف می‌رود،‌ ولی والاحضرت از ادعای خود راجع به اینکه هویدا مسئول همه حوادث کشور است،‌ دست بردار نیست. و حتی در مقابل او هم از بی‌حرمتی نسبت به هویدا ابائی ندارد. فریدون می‌گفت: روز جمعه که تلفنی با امیرعباس در زندان صحبت کرده،‌ او را خیلی سرحال و شاد یافته است...

دوشنبه 4 دسامبر 1978 [13 آذر 1357]

«...تلفنی با فریدون هویدا صحبت کردم و از او شنیدم که: گر چه تقریباً هر شب به ملاقات والاحضرت اشرف می‌رود،‌ ولی والاحضرت از ادعای خود راجع به اینکه هویدا مسئول همه حوادث کشور است،‌ دست بردار نیست. و حتی در مقابل او هم از بی‌حرمتی نسبت به هویدا ابائی ندارد. فریدون می‌گفت: روز جمعه که تلفنی با امیرعباس در زندان صحبت کرده،‌ او را خیلی سرحال و شاد یافته است. و در حال حاضر هم کمترین تردیدی ندارد که اردشیر زاهدی در بازداشت برادرش نقش اصلی را داشته،‌ و این کار را نیز فقط به این دلیل انجام داده که انتقام عزل خودش از وزارت‌خارجه ــ در زمان نخست‌وزیری هویدا ــ را گرفته باشد.»1

 

امیرعباس هویدا،‌ اردشیر زاهدی،‌ جمشید آموزگار،‌ علی‌نقی عالیخانی و اسدالله صنیعی در ملاقات با شاه

شماره آرشیو: 2247-115ز

1. پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364،صص332ـ333.

چاپ خبر