• 6052 |
  • 1397/06/21 |
  • 15:21

علت شکست مذاکرات پیشه‌وری با دولت در تهران!

...مقاوله‌نامه قوام و سادچیکف درباره برقراری حسن روابط ایران و شوروی و تأسیس شرکتی بر اساس 51 درصد سهم ایران و 49 درصد سهم روسیه شوروی در اقدام به استخراج و بهره‌برداری از نفت ایالات آذربایجان و گیلان و مازندران و گرگان و خراسان از پشت پرده در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام گردید که سر و صدای زیادی در دنیا بخشید...

"...مقاوله‌نامه قوام و سادچیکف درباره برقراری حسن روابط ایران و شوروی و تأسیس شرکتی بر اساس 51 درصد سهم ایران و 49 درصد سهم روسیه شوروی در اقدام به استخراج و بهره‌برداری از نفت ایالات آذربایجان و گیلان و مازندران و گرگان و خراسان از پشت پرده در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام گردید که سر و صدای زیادی در دنیا بخشید. بدیهی است با این توفیق که سیاست شوروی به دست آورد دیگر موضوع تخلیه ارتش سرخ از ایران امری بود عملی و موضع آذربایجان دموکرات و بساط پیشه‌وری از نظر سیاست شوروی امری بود خنثی. به همین جهت مذاکرات پیشه‌وری با دولت در تهران نیز منجر به شکست گردید زیرا ایران پافشاری داشت که باید رئیس قشون و استاندار به فرمان شاه ایران تعیین و به آذربایجان اعزام گردد در حالی که پیشه‌وری و همراهانش برای رفع این شرط به تهران آمده بودند."1

 

سیدجعفر پیشه‌وری رئیس فرقه دموکرات آذربایجان

شماره آرشیو: 1373-1ع

1. ابوالحسن عمیدی‌ نوری،‌ یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به کوشش: مختار حدیدی ـ جلال فرهمند،‌ ج2،‌ تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، صص90-91.

چاپ خبر