• 5922 |
  • 1397/05/13 |
  • 14:25

پاسخ قوام به استالین در مورد مسئله آذربایجان

...اما استالین باز هم پس از اظهارات قوام‌السلطنه به موضع آذربایجان مطلب را کشانیده توصیه می‌کرد که مصلحت دولت ایران بر این است که به تمنیات و تقاضاهای مردم آذربایجان توجه کنند و به آنها اختیارات کافی برای اداره امور خود دهند زیرا در صورت بی‌اعتنایی به انتظارات مردم آذربایجان به ضرر دولت تمام خواهد شد...

«...اما استالین باز هم پس از اظهارات قوام‌السلطنه به موضع آذربایجان مطلب را کشانیده توصیه می‌کرد که مصلحت دولت ایران بر این است که به تمنیات و تقاضاهای مردم آذربایجان توجه کنند و به آنها اختیارات کافی برای اداره امور خود دهند زیرا در صورت بی‌اعتنایی به انتظارات مردم آذربایجان به ضرر دولت تمام خواهد شد. البته قوام‌السلطنه هم اظهار داشت تا آنجایی که قانون اساسی کشور ما اجازه دهد در دادن اختیارات برای اداره امور داخلی مردم آذربایجان کوشش خواهم نمود ولی نمی‌توان به هیچ استانی از کشور ایران اجازه تشکیل دولت و مجلس و ایجاد ارتش داد.»1

 

احمد قوام در سال 1325

شماره آرشیو: 76-375س

1. ابوالحسن عمیدی‌ نوری،‌ یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به کوشش: مختار حدیدی ـ جلال فرهمند،‌ ج2،‌ تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، ص83ـ84.

چاپ خبر