• 5719 |
  • 1397/03/12 |
  • 12:31

حساسیّت محمدرضا پهلوی از پذیرش هر رجل سیاسی با شخصیتی در کنار خود!

...شاه در عین حال که هنوز سرنوشت مبهم پدر را از خاطر نزدوده بود و نمی‌خواست دخالتی علناً‌ در کار کشور کند از همان زمان با هر رجل با شخصیت، احساس مخالفت داشت و نمی‌توانست وجود این‌گونه اشخاص را هضم نماید و همین امر باعث شده بود دسته‌ای از نویسندگان مطبوعات و تعدادی از وکلای مجلس در حفظ قوام می‌کوشیدند که قدرتی در برابر دربار باشد تا اوضاع دیکتاتوری رضاشاهی تجدید نگردد.

«...شاه در عین حال که هنوز سرنوشت مبهم پدر را از خاطر نزدوده بود و نمی‌خواست دخالتی علناً‌ در کار کشور کند از همان زمان با هر رجل با شخصیت، احساس مخالفت داشت و نمی‌توانست وجود این‌گونه اشخاص را هضم نماید و همین امر باعث شده بود دسته‌ای از نویسندگان مطبوعات و تعدادی از وکلای مجلس در حفظ قوام می‌کوشیدند که قدرتی در برابر دربار باشد تا اوضاع دیکتاتوری رضاشاهی تجدید نگردد.»۱

محمدرضا پهلوی در سال 1350

شماره آرشیو: 5856-۷ع

1. ابوالحسن عمیدی‌ نوری،‌ یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به کوشش: مختار حدیدی ـ جلال فرهمند،‌ ج2،‌ تهران:‌ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، ص48.

چاپ خبر