• 5602 |
  • 1397/02/10 |
  • 12:10

موضع قاطع امام خمینی‌(ره) در قبال نظام سلطنتی پهلوی

[امام] خمینی در مصاحبه‌ای با روزنامه «لوموند» گفته که:‌ »... حل مسائل و مشکلات فعلی ایران فقط موقعی امکان‌پذیر است که سلطنت پهلوی از میان برداشته شود...»

چهارشنبه 18 اکتبر 1978 [26 مهر 1357]

[امام] خمینی در مصاحبه‌ای با روزنامه «لوموند» گفته که:‌ »... حل مسائل و مشکلات فعلی ایران فقط موقعی امکان‌پذیر است که سلطنت پهلوی از میان برداشته شود...»1

 

تظاهرات مردم در دوران انقلاب اسلامی در خیابان [شریعتی ] تهران

شماره آرشیو: 916-8ع

1. پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364، ص282.

چاپ خبر