• 5571 |
  • 1397/02/01 |
  • 01:36

31 فروردین 1341

آبدارخانه ها بسته می شوند و اتومبیل های لوکس دولتی حراج می شوند!/وزارت تبلیغات تاسیس می شود؟!/تغییراتی که تکذیب شد!/فرانسه و برنامه سوم ایران/نگرانی در تهران به دنبال سازش آمریکا و شوروی!

آبدارخانه ها بسته می شوند و اتومبیل های لوکس دولتی حراج می شوند!

« تهران مصور» نوشت : اطلاع رسیده است که کمیسیون هایی مشغول رسیدگی به انواع صرفه جویی در دستگاه های دولت گردیده اند.

این کمیسیون ها ماموریت دارند به وضع تمام ادارات دولتی رسیدگی کرده و بررسی هایی در مورد حذف تجمل در ادارات بنمایند.

گفته می شود  ممکن است پس از رسیدگی نهایی به گزارش این کمیسیون ها تمام اتومبیل های لوکس دولتی حراج شده و تمام آبدارخانه های ادارات بسته شود و دیگر هیچ اداره ای حق نداشته باشد مبل و اشیای تجملی و لوکس خریداری نماید.

 

وزارت تبلیغات تاسیس می شود؟!

« تهران مصور » نوشت : ترمیم کابینه باز هم در این هفته مورد بحث قرار گرفت و به دنبال آن گفته شد ممکن است وزارتخانه جدیدی به نام وزارت تبلیغات به وجود آید.

در این صورت کلیه اداراتی که با این امور سر و کار دارند در این وزارتخانه متمرکز شده و معینیان به سمت وزیر تبلیغات برگزیده خواهد شد.

 

تغییراتی که تکذیب شد!

« تهران مصور » که در شماره جمعه گذشته خود طی خبری از تغییرات در کنسرسیوم خبر داده بود در شماره امروز خود نوشت : پیرو خبری که در شماره قبل راجع به تغییرات در شرکت های عامل نفت نوشتیم اطلاع رسیده معاون اداره روابط عمومی که یک نفر خارجی است تغییر یافته و به جای وی ممکن است فتح الله سعادت برگزیده شود، ولی به هیچ وجه در نظر نبوده « کولارد » رئیس فعلی روابط عمومی تغییر نماید.

همچنین گفته می شود که در تغییرات جدید مسعود برزین به ریاست قسمت اطلاعات منصوب خواهد شد.

 

فرانسه و برنامه سوم ایران

« تهران مصور » نوشت : سفر « آنتوان پینه » نخست وزیر اسبق فرانسه در راس یک هیئت اقتصادی به ایران این نکته را آشکار ساخت که مقامات فرانسوی به شرط این که از نزدیک اوضاع اقتصادی ایران و برنامه پنج ساله سوم را مورد مطالعه قرار دهند حاضر شده اند به ایران کمک کنند.

 

نگرانی در تهران به دنبال سازش آمریکا و شوروی!

« تهران مصور » نوشت : انتشار اسناد محرمانه دایر به نزدیکی آمریکا و شوروی و توافق این دو دولت در مورد برلن نگرانی های خاصی در محافل سیاسی تهران به وجود آورده است.

آن چه به این نگرانی می افزاید مقاله « والتر لیپمن» مفسر معروف آمریکا است، لیپمن طی مقاله ای در این هفته صریحا نظر داد که آمریکا باید با کمونیست ها کنار بیاید.

چاپ خبر