• 5473 |
  • 1396/12/14 |
  • 15:20

برخی روشنفکران!

«اینک بعضی از نویسندگان برای خودنمائی و اظهار روشن فکری از افکار جاهلانه ابن تیمیه پیروی کردند اینها به ادعای خود متنورالفکرند و می‌خواهند از زیر بار تقلید بیرون روند و چنین پنداشتند که از زیر بار تقلید بیرون رفتن، از فرمان قران و اسلام سر پیچیدن...

«اینک بعضی از نویسندگان برای خودنمائی و اظهار روشن فکری از افکار جاهلانه ابن تیمیه پیروی کردند اینها به ادعای خود متنورالفکرند و می‌خواهند از زیر بار تقلید بیرون روند و چنین پنداشتند که از زیر بار تقلید بیرون رفتن، از فرمان قران و اسلام سر پیچیدن و به بزرگان دین ناسزا گفتن است؛ غافل از آنکه ما می‌دانیم که اینها از وحشی‌های نجد و شترچران‌های ریاض که از رسواترین ملل جهان و از وحشی‌ترین غائله بشری هستند پیروی و تقلید کردند و از زیر خراجات شاه و خدا گریخته،‌ بارکش غول بیابان نجد شدند.»1

شماره آرشیو: 1965-4ع

1. روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (۱۲۸۰-۱۳۶۸)، کشف‌الاسرار، [بی‌جا: بی‌نا، ‎۱۳؟]، صص4-5.

چاپ خبر