• 5227 |
  • 1396/09/26 |
  • 15:09

موضع آمریکائی‌ها و اسرائیلی‌ها در قبال حفظ سلطنت محمدرضا پهلوی

بعدازظهر حسین اشراقی به ملاقاتم آمد ... [گفت]: در ملاقاتی که که افشار با سایروس‌ونس (وزیر خارجه آمریکا) داشت،‌ او ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه دولت آمریکا از شاهنشاه،‌ مسئله تماس‌های اخیر سفارت آمریکا در تهران با اعضای جبهه ملی را بطور کلی فاقد ارزش و اهمیت توصیف کرد...

یکشنبه 8 اکتبر 1978 [16 مهر 1357]

"«بعدازظهر حسین اشراقی به ملاقاتم آمد ... [گفت]: در ملاقاتی که که افشار با سایروس‌ونس (وزیر خارجه آمریکا) داشت،‌ او ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه دولت آمریکا از شاهنشاه،‌ مسئله تماس‌های اخیر سفارت آمریکا در تهران با اعضای جبهه ملی را بطور کلی فاقد ارزش و اهمیت توصیف کرد و در مورد آن توضیح داد که: چنین اقدامی صرفاً‌ بخاطر کسب اطلاع مقامات سفارت آمریکا از تحولات سیاسی ایران بوده،‌ نه کوشش در راه حمایت از گروه‌های مخالف رژیم...»1"2

 

مسافرت محمدرضا پهلوی به آمریکا و دیدار با جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا

شماره آرشیو: 111-11ع

1. در ملاقات‌های «امیرخسرو افشار» در نیویورک باید اضافه کنیم که او با وزرای خارجه عراق (سه بار)،‌ آمریکا (دوبار)،‌ انگلیس،‌ اسرائیل،‌ هلند،‌ و همچنین با هنری کیسینجر دیدار و مذاکره داشته است و شرح کامل گفتگوهای خود را نیز طی تلگرافهائی برای شاه به تهران فرستاده است. ... در دیداری که امیرخسرو افشار به همراه اردشیر زاهدی (سفیر شاه در آمریکا) با کیسینجر داشت،‌ از وی شنید که: «در کشوری مثل ایران،‌ اشتباه است که قدرت از شاه منتزع شود. اعلیحضرت شاهنشاه باید تمام قدرت را در دست داشته باشد...» (صفحه 11 گزارش) و نیز «موشه دایان» (وزیر خارجه اسرائیل) در ملاقات با افشار به وی گفت: «... ما احترام خاصی برای اعلیحضرت همایون شاهنشاه قائلیم و معتقدیم که شاهنشاه یکی از بزرگترین سیاستمداران و رهبران خردمند و با شهامت دنیا می‌باشد(!)...» (صفحه 5 گزارش). ـ مترجم.

2. پرویز  راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364، صص275-276.

چاپ خبر