• 5032 |
  • 1396/07/25 |
  • 09:31

زمانی که هر کسی بر خر خودش سوار بود!

موقع صرف ناهار ـ که با خاویار شروع شد ـ هویدا راجع به وضع حکومت صحبت کرد و گفت: «دولت فلج شده،‌ حزب رستاخیز مرده و لاشه‌اش را دفن کرده‌اند،‌ در مملکت هم هیچ سیاستی وجود ندارد.» بعد هم با اشاره به اینکه شاه را آخرین بار در روز پنجشنبه دیده،‌ درباره او گفت: خیلی نگران است و بنظر می‌رسد که فهمیده باشد انتخاب جمشید آموزگار به نخست‌وزیری کاملاً‌ اشتباه بوده...

شنبه ‌5 اوت 1978 [14 مرداد 1357] تهران

"موقع صرف ناهار ـ که با خاویار شروع شد ـ هویدا راجع به وضع حکومت صحبت کرد و گفت: «دولت فلج شده،‌ حزب رستاخیز مرده و لاشه‌اش را دفن کرده‌اند،‌ در مملکت هم هیچ سیاستی وجود ندارد.» بعد هم با اشاره به اینکه شاه را آخرین بار در روز پنجشنبه دیده،‌ درباره او گفت: «خیلی نگران است و بنظر می‌رسد که فهمیده باشد انتخاب جمشید آموزگار به نخست‌وزیری کاملاً‌ اشتباه بوده. و این در حالی‌است که اگر بخواهد این اشتباه را با برگزیدن هوشنگ انصاری جبران کند،‌ باز هم به سبب نوع زندگی پرجلوه هوشنگ انصاری اشتباه بزرگتری را مرتکب می‌شود. که غیر از انصاری هم البته فکر نمی‌کنم بتوان کس دیگری را برای این مقام پیدا کرد. چون در حال حاضر هر کسی بر خر خود سوار است و اصولاً‌ چیزی که در مملکت وجود ندارد،‌ یک کنترل مرکزی است. دولت آموزگار هم تنها راه حفظ حیات خود را در این دیده که زیر دامن شاه پناه بگیرد و صرفاً‌ «اطاعت از منویات شاهانه» را اساس تمام اقدامات خویش قرار دهد...»."1

جمشید آموزگار به اتفاق هوشنگ انصاری و امیرعباس هویدا

شماره آرشیو:  2230-۱۱۵آ

1. راجی پرویز، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364، ص223.

چاپ خبر