• 4996 |
  • 1396/07/12 |
  • 09:57

درک محمدرضا پهلوی از لیبرالیسم و دموکراسی و نسبت آن با نظام سلطنت

هویدا پس از اینکه درهای مضاعف اطاقش را محکم بست،‌ روی مبل راحتی نشست و پرسید:‌ »خوب چطور بود؟» در جوابش، ماحصل گفت و شنودم با شاه را بیان کردم و در خاتمه نیز با اشاره به مصاحبه‌ای از شاه که پریروز توسط بی‌بی‌سی پخش شده بود، ‌این‌طور نتیجه گرفتم که: «به عقیده من شاه واقعاً نتوانسته در ذهن خود تفاوت بین دو جریان لیبرالیسم و دموکراسی نوع غربی را تشخیص دهد...

یکشنبه 13 اوت 1978 [22 مرداد 1357] تهران

"رأس ساعت نه و نیم خودم را به وزارت دربار رساندم. در اطاق افسانه نشسته بودم که هویدا همراه ملاقات کنندگانش وارد اطاق شد تا آنها را بدرقه کند،‌ و بعد هم مرا با خود به دفتر کارش برد.

 

هویدا پس از اینکه درهای مضاعف اطاقش را محکم بست،‌ روی مبل راحتی نشست و پرسید:‌ »خوب چطور بود؟» در جوابش، ماحصل گفت و شنودم با شاه را بیان کردم و در خاتمه نیز با اشاره به مصاحبه‌ای از شاه که پریروز توسط بی‌بی‌سی پخش شده بود، ‌این‌طور نتیجه گرفتم که: «به عقیده من شاه واقعاً نتوانسته در ذهن خود تفاوت بین دو جریان لیبرالیسم و دموکراسی نوع غربی را تشخیص دهد. چون در لیبرالیسم هرگز جایگاهی برای ساواک و یا مطبوعات سانسور شده وجود ندارد. و دموکراسی نوع غربی هم به شکلی است که در ایران با شرائط و نیازهای فعلیش اصولاً‌ قابل اجرا نخواهد بود...»"1.

کاخ سعدآباد، واپسین سالها

شماره آرشیو: ۱-۱۲۸-۱۹۷م

1. پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364، ص 237.

چاپ خبر