• 4588 |
  • 1396/02/20 |
  • 12:10

روابط همه جانبه و شهرت جناب سفیر

[سیروس غنی] موقعی که عازم رفتن بود رو به من کرد و گفت: مدتهاست می‌خواسته به من بگوید که روابط همه‌جانبه‌ام با والاحضرت اشرف خیلی آشکار شده است...

یکشنبه 8 ژانویه 1978 [18 دی 1356]

[سیروس غنی] موقعی که عازم رفتن بود رو به من کرد و گفت: مدتهاست می‌خواسته به من بگوید که روابط همه‌جانبه‌ام با والاحضرت اشرف خیلی آشکار شده است. و من نیز در جوابش گفتم: «اگر بخواهم در انظار عامه خود را غیر وابسته به والاحضرت نشان دهم، مطمئناً این مسئله به شهرت و معروفیتم چیزی نخواهد افزود...»1

 

از راست: 1. دکتر صادق رضازاده شفق (1274–1350) ادیب، محقق، مترجم،‌ نماینده مجلس و جزو هیئت اعزامی ایران به سانفرانسیسکو در فروردین 1324 برای تهیه و تصویب منشور سازمان ملل متحد 2. اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه (4 آبان 1298 - 17 دی 1394) 3. پرویز راجی آخرین سفیر ایران در بریتانیا در زمان محمدرضا شاه پهلوی (1355 تا 1357)

شماره آرشیو: 10-9422ج

1.پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364، ص138.

چاپ خبر