• 4566 |
  • 1396/02/17 |
  • 14:31

تهران قدیم و سرشماری جمعیت آن

تهران چهل پنجاه سال پیش شهری بود به وسعت تقریبی 21 کیلومتر مربع که تعداد جمعیتش را بین 250 تا 300 هزار نفر تخمین می‌زدند. تعداد دقیق جمعیت شهر از آن جهت معلوم نبود که هنوز آمار و احصائیه معمول نشده، داشتن شناسنامه هم باب نشده بود...

تهران چهل پنجاه سال پیش شهری بود به وسعت تقریبی 21 کیلومتر مربع که تعداد جمعیتش را بین 250 تا 300 هزار نفر تخمین می‌زدند. تعداد دقیق جمعیت شهر از آن جهت معلوم نبود که هنوز آمار و احصائیه معمول نشده، داشتن شناسنامه هم باب نشده بود و تا موقعی که اولین سرشماری انجام گرفت تعداد جمعیت شهر را با حدس و گمان تخمین می‌زدند.1،2

 

شماره آرشیو: 4513-7ع

1. پس از قانونی شدن شناسنامه که تقاضای هیچ کس در هیچ دستگاه و اداره‌ای بدون داشتن شناسنامه پذیرفته نمی‌شد، در سال 1317 یا 1318 مدت 24 ساعت خروج مردم را از خانه‌ها قدغن کردند و بنا به سرشماری‌ای که توسط کارمندان ادارات انجام گرفت تعداد جمعیت تهران به رقمی حدود 300 هزار نفر رسید.

2. جعفر شهری، گوشه‌ای از تاریخ اجتماعی طهران قدیم، ج 1، تهران، معین، 1370، ص 13.

چاپ خبر