• 4554 |
  • 1396/02/12 |
  • 11:23

پارادوکس آزادیهای مطلق و مختصر

... «شاهنشاه در اینکه آزادی مختصری به مردم داده شود واقعاً صداقت دارد، ولی ما باید همواره به این نکته توجه داشته باشیم که در این مملکت هیچگاه ضابطه و رویه‌ای وجود نداشته که بتوان بر اساس آن حرکتهای ناشی از اعطای آزادی را تحت کنترل در آورد و یا عواقب آنرا قابل تحمل کرد...».

... «شاهنشاه در اینکه آزادی مختصری به مردم داده شود واقعاً صداقت دارد، ولی ما باید همواره به این نکته توجه داشته باشیم که در این مملکت هیچگاه ضابطه و رویه‌ای وجود نداشته که بتوان بر اساس آن حرکتهای ناشی از اعطای آزادی را تحت کنترل در آورد و یا عواقب آنرا قابل تحمل کرد...».

هویدا سپس به عکسی از شاه و فرح که روی دیوار قرار داشت اشاره کرد و گفت: «خودسریهای اعضای خانواده سلطنتی یکی دیگر از مشکلات جدی ماست، که دخالتهای والاحضرت اشرف در امور مختلف نیز همواره به آن دامن زده است».1

اشرف پهلوی هنگام بازدید از کارخانه اتومبیل سازی مرسدس بنز آلمان و ملاقات با مالکان و مدیران آن

شماره آرشیو: 1394-11ع

1. پرویز راجی ، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364، ص85.

چاپ خبر