• 4150 |
  • 1395/10/20 |
  • 09:42

جبهه ملی و روشنفکران

پیش از اینکه به سمت رئیس کل تشریفات سلطنتی انتخاب شوم، اجازۀ شرفیابی کار آسانی نبود و کاخ سلطنتی انباشته از درباریان، مقامات رسمی، صاحبان صنایع و بازرگانان بود.

 دوم آبانماه 1357
 پیش از اینکه به سمت رئیس کل تشریفات سلطنتی انتخاب شوم، اجازۀ شرفیابی کار آسانی نبود و کاخ سلطنتی انباشته از درباریان، مقامات رسمی، صاحبان صنایع و بازرگانان بود. این افراد بیشتر طالب دیدن اعلیحضرت بودند، بدون آنکه گزارشی داشته باشند. می‌خواستند اعلیحضرت را ملاقات کنند و در مورد اینکه چه چیز باعث قیام مردم شده است اعلیحضرت را مطلع سازند. در میانشان اعضای ردۀ اول و دوم جبهه ملی، راستگرایان، روشنفکران و طبقات مختلف بودند. 1

 

سال 1328،‌ جمعی از اعضای جبهه ملی در منزل دکتر مصدق

شماره آرشیو: 1159-8ع

1. امیراصلان افشار، سروها در باد: آخرین روزهای شاه در تهران، به تقریر امیراصلان افشار؛ تهیه و تنظیم محمود ستایش، تهران: نشر البرز، 1378، ص 30.

چاپ خبر