• 21857 |
  • 1401/02/12 |
  • 14:30

ماه خدا رفته و عید آمده بر همگان فطر سعید آمده

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
این با طرب و خرمی و فرخی آمد
وان با کرم و محنت و رنج و مرضان رفت

 

چاپ خبر