• 20250 |
  • 1400/06/30 |
  • 13:30
توصیف ویلیام میلر کشیش آمریکایی از اوضاع ایران در شهریور 1320؛

حس تحقیر ملی در شهریور 1320

به گفته ویلیام میلر، کشیش آمریکایی، مردم ایران در شهریور 1320 احساس می‌کردند که به آنها خیانت شده است و یک موضوع بیش از هر چیز دیگری آنها را خشمگین کرده بود

توصیف ویلیام میلر کشیش آمریکایی از اوضاع ایران در شهریور 1320:

مردم احساس می‌کنند که به آنها خیانت شده است و برضد زمامدارانشان برگشته‌اند. آنچه بیش از هر چیز آنها را خشمگین ساخته این است که رضاشاه به این زودی تسلیم مهاجمان شده است. مردم سالیان دراز هزینه‌های گزاف ارتش او را با هواپیماها و تانک‌ها و کشتی‌های متعددش تحمل کرده‌اند تا متجاوزان را دفع کند. جوانان خود را در اختیار ارتش نهاده و مالیات‌های سنگین بر قند و شکر را به منظور پشتیبانی از ارتش پرداخته‌اند. شاه تا آخرین دقیقه نظامیان را تشویق می‌کرد که آماده فداکاری باشند، اما وقتی تجاوز آغاز شد، او ارتش را از جنگیدن باز داشت. بسیاری از ایرانیان اکنون احساس می‌کنند که کشورشان دچار بی‌آبرویی شده است.

 

سان دیدن رضاخان از ارتش

شماره آرشیو: 130616-275م

 

ریچارد ا. استوارت، در آخرین روزهای شاه: تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور 1320، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران، نشر نو، 1370، ص 312.

چاپ خبر