• 20101 |
  • 1400/05/15 |
  • 00:18

درهایی که با تحصن در سفارت به روی انگلستان باز شد

با افزایش نفوذ روس‌ها در دربار ایران در ابتدای دوران مظفرالدین‌شاه، انگلیسی‌ها جایگاه خود را در ایران نسبت به گذشته متزلزل ارزیابی کردند و نگران از دست رفتن اشراف و نفوذ خود بر امور ایران شدند

انگلیسی‌ها که در ابتدای دوران مظفرالدین‌شاه با افزایش نفوذ روس‌ها در دربار ایران، جایگاه خود را در ایران نسبت به گذشته متزلزل ارزیابی می‌کردند و همواره نگران از دست رفتن اشراف و نفوذ خود بر امور ایران بودند، اینک پس از سپری شدن قائله متحصنین در سفارت انگلیس و اعمال نفوذ و استفاده‌ای که سفارت و دولت انگلیس از فرصت پیش‌آمده کردند، اختلاف علما، تجار، بازرگانان و گروه‌هایی از مردم با شاه و دولت بر سر عزل صدراعظم و برپایی عدالتخانه، در نهایت منتهی به شکل‌گیری نظام مشروطه در ایران گردید که ایجاد کننده فضای جدیدی در ایران بود؛ فضایی که افزون بر احیای جایگاه انگلیس‏ها در ایران، بیش از پیش ایران را مستعد نفوذ و اعمال نظر انگلستان در امور داخلی‌اش می‌کرد.7

 

تحصن جماعت سقط‌فروش در سفارت انگلیس برای مشروطیت

شماره آرشیو: 1494-۱۱۵ز

 

1. علیرضا علی صوفی، «آثار رقابت روسیه و انگلستان در انقلاب مشروطیت ایران»، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ص 140.

چاپ خبر