• 17307 |
  • 1399/08/19 |
  • 14:18

پشت پرده جنون تسلیحاتی شاه

نکته‌ای که در رابطه محمدرضا پهلوی با آمریکا بسیار قابل تأمل است خریدهای تسلیحاتی ایران به‌ویژه از آمریکاست. چرا آمریکایی که امروزه از موشک‌ها و تجهیزات ارتش ایران واهمه دارد، آن روزها نه تنها با این امر مخالفتی نمی‌کرد، بلکه خود یکی از فروشنده‌های اصلی تجهیزات نظامی به ایران بود؟ جواب این سؤال را آمریکایی‌ها در نشریه «اخبار آمریکا و مسائل جهان» داده‌اند.

نکته‌ای که در رابطه محمدرضا پهلوی با آمریکا بسیار قابل تأمل است خریدهای تسلیحاتی ایران به‌ویژه از آمریکاست. چرا آمریکایی که امروزه از موشک‌ها و تجهیزات ارتش ایران واهمه دارد، آن روزها نه تنها با این امر مخالفتی نمی‌کرد، بلکه خود یکی از فروشنده‌های اصلی تجهیزات نظامی به ایران بود؟ جواب این سؤال را آمریکایی‌ها در نشریه «اخبار آمریکا و مسائل جهان» داده‌اند؛ جوابی که دکترین نیکسون و ژاندارمی منطقه را در ذهن تداعی می‌کند: «چیزی که در سرلوحه سیاست دولت قرار دارد این است که ایران به ارتشی مقتدر مجهز گردد؛ ارتشی که در آسیای غربی بی‌رقیب باشد. این امر تنها به خاطر حفظ و حراست ایران از همسایگان خود، که همواره طی تاریخ نسبت به آن رشک برده‌اند، نیست، بلکه به خاطر تضمین ثبات و آرامش منطقه نفت‌‌خیز خلیج فارس نیز هست».1

 

 

1. نشریه اخبار آمریکا و مسائل جهان، شماره 22 مارس 1976.

چاپ خبر