• 11888 |
  • 1399/03/04 |
  • 11:21

این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا
این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا
یک ماه تمام میهمانت بودیم
یک روز به مهمانی این خانه بیا

 

تبریک عید فطر

 

چاپ خبر