• 10783 |
  • 1399/01/23 |
  • 11:43

روایت شاه از جمشید آموزگار!

شاه در ادامه سخنانش گفت: چند روز پیش سفیر آمریکا از من پرسید چرا آموزگار به سمت دبیر کل حزب انتخاب شده است؟

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

پنجشنبه 4 آذر 1355

«... شاه در ادامه سخنانش گفت: "چند روز پیش سفیر آمریکا از من پرسید چرا آموزگار به سمت دبیر کل حزب انتخاب شده است؟ توضیح دادم که آموزگار مدیر درجه یکی است؛ فراماسون نیست و من می‌توانم به او اعتماد کنم. البته هیچ کس بدون عیب و نقص نیست. آموزگار هم اتفاقا بسیار حسود است. به موفقیت سایرین حسادت می‌ورزد و بیش از حد به برادران و خانواده‌اش بذل و بخشش می‌کند. اما خب، همان‌طور که گفتم هیچ کس بی‌عیب و نقص نیست."»1

 

جمشید آموزگار، دبیر کل حزب رستاخیز، پس از انتخاب به این سمت، به اتفاق قاسم معتمدی، رئیس دومین کنگره حزب، و امیرعباس هویدا

شماره آرشیو: 1976-115آ

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیراسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، صص840ـ841. 

چاپ خبر